Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
12.2016

OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SEROKOMLI o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki:                                                        Gminny Zakład usług Komunalnych w Serokomli

ul. Warszawska 21

21-413 Serokomla

 

II. Stanowisko urzędnicze: Referent ( pełny etat)

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe

4. Nieposzlakowana opinia

5. Wykształcenie minimum średnie preferowane kierunki: ekonomiczny,ochrona środowiska, informatyka

6. Biegła umiejętność obsługi komputera

7. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

8. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz praw do korzystania z samochodu lub innego pojazdu mechanicznego

9. Dobra znajomość terenu Gminy Serokomla

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi urządzeń elektronicznych                                                      

2. Sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków                                                    

3. Wysoka kultura osobista                                                                                                         

4. Brak nałogów                                                                                                                  

5. Umiejętność pracy w terenie oraz w zespole                                                                  

6. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dokonywanie odczytów wodomierzy 

2. Inkasowanie należności za wodę pobraną z wodociągu i odprowadzane ścieki do kanalizacji oraz wystawianie faktur za pomocą przenośnego komputera inkasenckiego

3. Wykonywanie raportów i rozliczanie zebranych pieniędzy we właściwy sposób i terminach określonych odrębnymi przepisami

4. Plombowanie wodomierzy i prowadzenie ewidencji zakładanych plomb

5. Dokonywanie sprawdzeń poprawności działania przyłączy i wodomierzy

6. Rozliczanie podatku VAT

7. Dostarczanie wezwań za nieuregulowane należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków

8.  Umiejętne stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego

9. Wykonywanie innych poleceń kierownika GZUK dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)

2. Kserokopia prawa jazdy

3. Kserokopie świadectw pracy

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5. Referencje

6. Oryginał kwestionariusza osobowego

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach       

9. Oświadczenie :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 roku Dz. U. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2014 roku Dz. U. poz.1202 z późn. zm.)”.

VII.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia   osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  mniej niż 6%.

 

VIII. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent”

W terminie do 19 grudnia 2016r.  do godz. 1500.

  • Osobiście – w biurze GZUK w Serokomli
  • Pocztą na adres:

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

ul. Warszawska 21

21-413 Serokomla

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 19.12.2016r.

 Aplikacje, które wpłyną  do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Kierownika Gminnego Zakładu Usług  Komunalnych w Serokomli. O terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Do testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Serokomla oraz opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GZUK.

 

 

                                                                                                         Kierownik

                                                                                                       /Ewa Mazur/

Pliki do pobrania