O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
01.2018

W związku z wybudowaniem w miejscowościach: Serokomla, Hordzież, Wólka, Ruda, Nowa Ruda sieci kanalizacyjnej, przypomina się właścicielom nieruchomości, które nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku przyłączenia takich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.).

Niewykonanie obowiązku skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej nakładającej na właściciela nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy.

Wykonywanie decyzji, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Kierownik GZUK

/Ewa Mazur/