I N F O R M A C J A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
12.2017

Na podstawie uchwały Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 listopada 2017r. nastąpiła zmiana górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w miejscowości Wólka.

Nowa opłata za ww. usługę od dnia 29 grudnia 2017r. wynosi 63,00 zł brutto według stawki 17,50 zł brutto za 1m3 nieczystości ciekłych.

Jednocześnie Informuje,

że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionym podmiotem, którym na terenie Gminy Serokomla jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla.

Oprócz umowy odbioru nieczystości ciekłych należy posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi ( faktury), które muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości o niezwłoczne zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych w biurze GZUK w Serokomli, a także zachowywanie potwierdzeń dokonywanych wywozów w związku z planowanymi na 2018r. kontrolami wywiązywania się z ww. obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn. zm.)

 

Kierownik GZUK

/Ewa Mazur/