Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
04.2019

Informacja dotycząca obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy, właściciele nieruchomości położonych w pobliżu sieci kanalizacji sanitarnej zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci nie jest obowiązkowe, jeżeli przed oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej skutkuje wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny.                                                                

Wykonywanie ww. decyzji, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1314).