Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
05.2019

W związku z uchylaniem się części właścicieli nieruchomości od regulowania należności z tytułu korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że:

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty ( art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. , poz. 1152).

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny przedsiębiorstwo udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody przedsiębiorstwo zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia, oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.