ZAKAZ POBIERANIA WODY Z HYDRANTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30
04.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli informuje, o bezwzględnym zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na gminnej sieci wodociągowej.

Prawo do uruchomienia hydrantów posiadają służby ratownicze Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia pożaru, bądź pracownicy GZUK w Serokomli, gdy zaistnieje konieczność dokonania płukania sieci wodociągowej.

W związku z  docierającymi do nas sygnałami o zabrudzonej wodzie w sieci wodociągowej  informujemy, że  każde niekontrolowane uruchomienie hydrantu powoduje zanieczyszczenie wody w sieci.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495.) mówi wprost:

” Art.28.1.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa wart. 6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.”

Informujemy również, iż pobór wody zarówno z hydrantów, jak też z nielegalnych ujęć w gospodarstwach, wpływa na zagrożenie skażenia wody oraz będzie miał znaczny wpływ na wysokość ceny wody, za którą będą musieli płacić również odbiorcy usług legalnie pobierający wodę.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przekazywanie nam wszelkich informacji o nielegalnym poborze wody.