Przetwarzanie danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Serokomli

wyznaczony został

Inspektor Ochrony Danych:

 Pan Ireneusz Grzyb

Kontakt: iodgzuk@gminaserokomla.pl

tel. 733 119 800

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Serokomli

 • Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

   

   1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla, tel. 25 631 62 82, gzuk@gminaserokomla.pl

   2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodgzuk@gminaserokomla.pl, lub pisemnie pod adres Administratora.

   3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli, oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
    w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

   5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

   6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

   7. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
   8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
   9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);