Przetwarzanie danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Serokomli

  • Informujemy, iż Administratorem danych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli reprezentowany przez Kierownika Zakładu. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów oraz  obowiązków ustawowych.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni p. Małgorzata Kołodziejczyk, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iodgzuk@gminaserokomla.pl oraz numerem telefonu tel. 25-631-62-82. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: gzuk@gminaserokomla.pl lub listownie na adres Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla.
  • Dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przepisami prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o RODO.
  • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Informujemy, że podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Informujemy, że Administratorem Danych  można się kontaktować pod nr tel. /25 /6316282 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gzuk@gminaserokomla.pl